Obsah

Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o venovanie aspoň časti 2%-nej asignácie dane za rok 2016 resp. o priamu finančnú podporu aktivít našej organizácie Slovenskej chemickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied.  

Vopred Vám ďakujeme za posúdenie našej žiadosti o venovanie 2%-nej asignácie dane. Za akýkoľvek  finančný dar poskytnutý priamo alebo prostredníctvom  2 % asignácie dane vopred ďakujeme a tešíme sa na prípadnú spoluprácu.   

Vyhlásenie o poukázaní 2% môžte stiahnuť TU.

Vopred ďakujeme.

 

Slovenská chemická spoločnosť mimo výhod plynúcich z jej členstva venuje pozornosť mladej generácii chemikov. Preto každoročne podporuje mladých chemikov v ich vedeckej práci možnosťou účasti na domácich a zahraničných zjazdoch za zvýhodnených podmienok s aktívnou účasťou na podujatí.

Slovenská chemická spoločnosť, jedna z najvýznamnejších vedeckých a odborných organizácií na Slovensku, si Vás dovoľuje pozvať do svojich radov spolu s mnohými chemikmi, vedcami a odborníkmi z príbuzných odborov. Dúfame, že členstvo Vám poskytne príležitosť využiť výhody, ktoré SCHS ponúka.

SCHS podporuje úlohy, ktoré si chémia a chemici stavajú do popredia. Súčasný život je nevyhnutne spojený s úspechmi v chémii. Vďaka chémii mnoho ľudí má dnes dostatok potravín, dostatočné množstvo účinných liečiv a veľa odborov širokú paletu materiálov, ktoré nám spríjemňujú náš každodenný život. Chemici sa však stretávajú aj s aktuálnymi problémami, ako je rast nárokov na životný štýl, životné prostredie, resp. boj s chorobami, ktoré sa dodnes nedarí uspokojivo liečiť. Chemici si uvedomujú, že pri hľadaní nových metód, účinných prostriedkov a materiálov majú zodpovednosť za budúce generácie, životné prostredie ako aj za neustále sa zvyšujúci životný štandard.

 

Výhody členstva v SCHS:

  • získavanie a šírenie vedecký ch poznatkov cestou odborných prednášok
  • informácie o živote SCHS vo forme vydávané ho časopisu „ChemZi” (zdarma)
  • zľavnené účastnícke poplatky na podujatia organizované SCHS, ČSCH a partnerských chemických spoločností (konferencie, sympóziá)
  • zvyšovanie povedomia stavovskej príslušnosti
  • služby a zľavy poskytované členskými organizáciami EuCheMS pre členov SCHS
  • možnosti spolupracovať s inými európskymi a svetovými chemickými organizáciami
  • sprostredkovanie pridruženého členstva IUPAC-u a Americkej chemickej spoločnosti
  • sprostredkovanie získania titulu EuroChemist (EuroBachelor, EuroMaster a EuroDoctor)
  • poskytnutie 20 % zľavy na nákup kníh vo vydavateľstve VEDA SAV (Bratislava, Štefánikova ul. č. 3)
  • príležitostne až 20 % zľava na nákup kníh vo vydavateľstve Starman Bohemia spol. s r.o. (http://www.starman.net)

 

Ako sa stať členom SCHS:

Po vyplnení prihlášky (link) a doručení bude na najbližšom zasadnutí Predsedníctva SCHS (spravidla raz za mesiac) rozhodnuté o prijatí za člena. Novoprijatý člen bude informovaný o rozhodnutí Predsedníctva SCHS listom a členom sa stane až po nasledovnom zaplatení členského príspevku:

 

Nový člen – registrácia: 3 €

Študenti, doktorandi, dôchodcovia 5 €

Členský príspevok 10 €

Zahraničný člen 40 € alebo 50 $ (pre ČR platí taxa SR)  

 

Členské príspevky možno hradiť:

Číslo účtu: 121632012

Kód banky: 0200

Konšt. symbol: 0308

Variabilný symbol: napr. 2014 2015 (rok, za ktorý platíte členské)

Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko

V nadväznosti na chemickú tradíciu na Slovensku, je aj navrhovaný názov nového časopisu odvodený od tohto pôvodného názvu Chemické Zvesti a to ChemZi, ako žurnál slovenskej chémie vydávaný Edičnou radou tvorenou predstaviteľmi chemického a farmaceutického priemyslu v súčinnosti so SCHS, SAV a ASCHFS.

 

2016 ChemZi 12/1 2016
Obsah
4 Štyri nové chemické prvky, ich objavy a návrhy názvov a značiek
6 Biomimetizácia a „CleanTech“ pre udržateľné životné prostredie?
7 Blýska sa na lepšie časy slovenskej vedy
9 Beatlemania, hudba a chémia
10 Aktuality SCHS
12 Chemici a fyzici o solárnych článkoch - Konferencia New trends in solar cells 2016
14 IX. Slovensko - Česká konferencia POLYMERY 2016
16 XIV. ročník konferencie ACP
17 IUPAC
23 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave po komplexnej akreditácii
24 Dotyky Krištáľového krídla
26 Slávnostný seminár k 25. výročiu založenia firmy SYNKOLA, s.r.o
28 Úspešný VIII. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2016 opäť s podporou spoločnosti BASF
31 25 rokov Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR
32 Nové knihy
33 Veselo o známych pedagógoch, ale aj o významných vedcoch
35 Denník A. Žemličku
36 Stretnutie po rokoch
37 Jubilanti
38 Spomienka
40 Prečo sa stať členom Slovenskej chemickej spoločnosti
ChemZi 12/2 2016
Obsah
6 doc. RNDr. Marta Sališová, CSc.
8 Systematizácia zdomácňovania názvov nových chemických prvkov
10 Štyri nové chemické prvky, ich objavy a návrhy názvov a zna čiek, ChemZi 12/1 (2016), str. 4-5
11 Chemické horizonty 2016
12 Funkcionalizácia povrchov inšpirovaná bionikou
13 Symbióza chémie a umenia
14 Publikuj, alebo zahyň!
16 Databázy naše a iné
16 Predátorské časopisy?
18 Aktuality SCHS
22 Sloboda dovolí robiť kvalitné veci
26 68. Zjazd chemikov v Prahe
28 50 rokov Katedry organickej chémie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach (1955-2016)
29 EuCheMS
31 Nové knihy
32 Medaily SAV v roku 2016
35 Medzinárodné aktivity a zahraničné štúdium na FCHPT STU v Bratislave
36 List Dr. Zikmunda predsedovi SCHS
37 Akademická stanovačka v Toulouse a iné
38 Jubilanti
41 Spomienka
     
2015 ChemZi 11/1 2015
Obsah
3 Editorial
4 Priemyselný profil
Prestížne ocenenie pre Terichem zaväzuje
6 Aktuality SCHS
Prechádzame zmenami …
7 Kráľovstvo za ... fotku prvého predsedu SCHS Bohuslava Nejedlého
Predsedom ZSVTS do ďalšieho obdobia D. Petráš
Pri príležitosti odovzdávania ocenení
8 IUPAC Poster Prize
Jubilanti SCHS v roku 2016
Noví členovia SCHS
9 Profil osobnosti
Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
10 Konferencie
20th International Conference ANALYTICAL METHODS AND HUMAN HEALTH supported by the International Visegrad Fund
11 17th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry
12 Konferencia EUPOC 2015 – Vodivé polymérne materiály v Taliansku
14 Medzinárodná konferencia o koordinačnej a bioanorganickej chémii
16 6th International Conference on Polymeric Materials in Automotive & 22nd Slovak Rubber Conference
17 Spomíname… Čas - ten tak rýchlo letí
18 UPJŠ
50. výročie výučby a výskumu na Katedre anorganickej chémie Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19 FCHPT STU
Vedeckovýskumná činnosť na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
22 SAV
Pocta pre slovenskú biochémiu
Stredoškoláci na Ústave polymérov SAV
23 EuCheMS
Chemists Against Chemical Weapons
25 História
Anton Ruprecht a dubnícky drahý opál – – najcennejší klenot Slovenska
29 Pedagogika
Úloha informatiky v chemickom výskume
30 Súčasné problémy vo vyučovaní chémie
31 Jubilanti
Životné jubileum RNDr. Petra Komadela, DrSc.
32 prof. Ing. Eduard Plško, DrSc. - 85 ročný
33 Profesorka Mgr. Mária Greksová sa dožila životného jubilea
34 Spomienka
Odišiel doc. RNDr. Eduard Gyepes, CSc. In Memoriam (1935 – 2015)
35 Prof. Ing. Mikuláš Matherny, DrSc. 3.7.1930 – – 22.6.2015
37 67. Zjazd chemikov
ChemZi 11/2 2015
     
2014 ChemZi 10/1 2014
(momentálne nedostupné)
ChemZi 10/2 2014
     
2013

Chem Zi 9/1 2013

Chem Zi 9/2 2013

2012

Chem Zi 8/1 2012

Chem Zi 8/2 2012

2011

Chem Zi 7/1 2011

Chem Zi 7/2 2011

2010

Chem Zi 6/1 2010

Chem Zi 6/2 2010

2009

Chem Zi 5/1 2009

Chem Zi 5/2 2009

2008

Chem Zi 4/1 2008

Chem Zi 4/2 2008

2007

Chem Zi 3/1 2007

Chem Zi 3/2 2007

2006

Chem Zi 2/1 2006

Chem Zi 2/2 2006

2005

Chem Zi 1/1 2005

Chem Zi 1/2 2005

 

Adresa: Slovenská chemická spoločnosť
Radlinského 9
812 15 Bratislava
Identifikačné číslo: 00178900
Úradné hodiny:  Pondelok 13 - 17 hod.
blok C
1. poschodie
číslo miestnosti 1111